Project: 9277 Xinjiang Hami Southeast Wind Zone Yandun 2nd Wind Power Project - History
Project 9277: Xinjiang Hami Southeast Wind Zone Yandun 2nd Wind Power Project